Vrijstellingsregeling

Voor studenten die, vanwege een eerder succesvol afgeronde opleiding, voldoen aan de eindtermen van een module van het Actuarieel Instituut (AI), is er een vrijstellingsregeling.

Vrijstellingsregeling

Deze regeling houdt in dat een student een aanvraag kan indienen om te worden vrijgesteld van één of meer modules van het AI. De centrale examencommissie van het AI beoordeelt vrijstellingsaanvragen door de eindtermen van de vooropleiding te vergelijken met de eindtermen van de betreffende module van het AI. Alle aanvragen worden individueel beoordeeld, wat inhoudt dat een vrijstelling wordt getoetst aan individuele studiegegevens en prestaties.

Vrijstellingsaanvraag indienen

Om een vrijstellingsaanvraag te kunnen beoordelen, moet de Centrale Examen Commissie (CEC) inzicht hebben in het niveau en de inhoud van de vooropleiding waarop de aanvraag wordt gebaseerd. Dit betekent dat een vrijstellingsaanvraag de volgende bijlagen moet bevatten:


 • een kopie van het diploma en/of certificaat;
 • een kopie van de cijferlijst of ander bewijs waaruit het behaalde resultaat blijkt;
 • een toelichting op de inhoud van het vak/de vakken (bij voorkeur een kopie van bijvoorbeeld de studiegids van de afgeronde opleiding);
 • een toelichting op de doelstelling(en) van het vak/de vakken (modulebeschrijving van de vooropleiding);
 • een vergelijking van de eindtermen van het vak/de vakken met die van de module van het Actuarieel Instituut (zie modulebeschrijvingen);
 • een opgave van het aantal ECTS van het vak/de vakken waarop de vrijstellingsaanvraag gebaseerd is;
 • een overzicht van de literatuur die voor het examen is bestudeerd.  

Aanvraagprocedure

Elke vrijstellingsaanvraag dient per module volledig gedocumenteerd worden ingediend. Aanvullende stukken worden na beantwoording van de aanvraag niet meer in behandeling genomen. De beslissing van de Centrale Examen Commissie (CEC) om al of niet vrijstelling te verlenen, wordt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag beantwoord door het AI. Het AI kan echter geen garantie geven dat een vrijstellingsaanvraag is beantwoord voor de start van de betreffende module. Studenten dienen er rekening mee te houden dat het in sommige gevallen langer dan zes weken kan duren voordat uitsluitsel wordt gegeven.

Meer informatie

Neem contact op met Karima Attrach (030-6866158)

Geldigheidsduur deelcertificaten

Indien er gegronde reden is waardoor het diploma niet behaald kan worden binnen de gestelde termijn met als gevolg dat de behaalde deelcertificaten verlopen, dan is het mogelijk om verlenging van de geldigheid van deze deelcertificaten aan te vragen. Studenten dienen daarvoor een brief met het verzoek om verlenging te sturen naar:

Centrale Examen Commissie Actuarieel Instituut
t.a.v. Karima Attrach
karima.attrach@actuarieelinstituut.nl

In de brief moet vermeld staan om welke modules het gaat, wanneer ze verlopen, wat de reden is van het verlopen van de deelcertificaten en de verwachte periode van afstuderen.

 • Voor de opleidingen Actuarieel Rekenen (ARN) en de Post-bachelor Actuarieel Analist zijn de deelcertificaten vier jaar geldig.
 • Voor de hbo-bachelor opleiding Actuarieel Analist (AAN) zijn de deelcertificaten zeven jaar geldig.
 • Voor de PrEMAS zijn de deelcertificaten vier jaar geldig.
 • Voor de EMAS zijn de deelcertificaten geldig tot twee jaar na de diploma-uitreiking van het cohort waarbinnen de opleiding is gestart.

Indien een student een of meerdere vrijstellingen heeft gekregen op basis van de vooropleiding, dan geldt er geen vervaltermijn.

Meer informatie

Neem contact op met Karima Attrach (030-6866158)