Klachtenprocedure studenten

Op deze pagina is informatie te vinden over de algemene klachtenprocedure voor studenten en over klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure examens en vrijstellingsverzoeken.

Klachtenprocedure studenten

Algemene klachtenprocedure studenten

  1. Een student die rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen door een handeling of besluit van een orgaan of een medewerker van het AI, dan wel door een handeling van een medestudent en voor wie geen bijzondere klachtenregeling of beroepsprocedure mogelijk is, kan ter zake van die handeling of dat besluit een klacht indienen bij de directie van het AI.
  2. Klachten over het onderwijs en de onderwijsuitvoering dient de student eerst te bespreken met de direct betrokkene(n).
  3. De klacht als bedoeld onder 1. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
  4. De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden.
  5. Bij overschrijding van de termijn als bedoeld in 3. wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard, tenzij overschrijding niet aan de klager te wijten is, dan wel niet voor haar of zijn risico behoort te komen.
  6. Tijdens het onderzoek over de klacht stelt de directie de aangeklaagde in de gelegenheid te reageren op de ingediende klacht.
  7. Indien de aard van de klacht dit rechtvaardigt, kan de directie in spoedeisende gevallen tijdelijke maatregelen treffen. Klager en aangeklaagde worden over het besluit als bedoeld in de vorige zin direct geïnformeerd.
  8. Van de beslissing op de klacht als bedoeld onder 1. wordt de student binnen dertig dagen schriftelijk en met reden omkleed, op de hoogte gebracht. De termijn als bedoeld in de vorige zin kan door de directie met veertien dagen worden verlengd. Klager en aangeklaagde worden over een besluit bedoeld in de vorige zin schriftelijk geïnformeerd.
  9. Tegen de uitspraak op de klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld, behoudens het recht van een ieder zich tot de civiele rechter te wenden.
  10. De ingediende klacht wordt geregistreerd en samen met de uitkomst daarvan twee jaar bewaard. 

Klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure examens en vrijstellingsverzoeken

Het Bestuur van het Actuarieel Instituut heeft op 12 mei 2015 de Klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure voor examens en vrijstellingen vastgesteld. Deze regeling is als BIJLAGE C van het OER 2016-2017 opgenomen.

1. Klachtenprocedure
Gemotiveerde inhoudelijke klachten van een examenkandidaat betreffende een examen, dan wel de beoordeling van een vrijstellingsverzoek, kunnen uiterlijk drie weken na bekendmaking van de uitslag van het examen of de beoordeling van het vrijstellingsverzoek, mondeling met de docent besproken worden. Mocht de docent dit nuttig of nodig vinden dat kan hij in overleg treden met de betreffende Toetscommissie.


De examenkandidaat kan zijn of haar klacht ook schriftelijk of digitaal indienen bij de betreffende opleidingscoördinator, Groenewoudsedijk 80, 3528 BK UTRECHT of via een e-mail aan karima.attrach@actuarieelinstituut.nl. Bij een schriftelijke klacht dient de examenkandidaat te verifiëren of de klacht het Actuarieel Instituut heeft bereikt (ontvangstbevestiging vragen en controleren op de afgifte van deze ontvangstbevestiging). Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Gemotiveerde processuele klachten van examenkandidaat betreffende een examen, dan wel de beoordeling van een vrijstellingsverzoek, kunnen uiterlijk drie weken na bekendmaking van de uitslag van het examen of beoordeling van het vrijstellingsverzoek, schriftelijk of digitaal ingediend worden bij de betreffende opleidingscoördinator, Groenewoudsedijk 80, 3528 BK UTRECHT of via een e-mail aan karima.attrach@actuarieelinstituut.nl. De examenkandidaat dient te verifiëren of de klacht het Actuarieel Instituut heeft bereikt (ontvangstbevestiging vragen en controleren op de afgifte van deze ontvangstbevestiging).  

2. Bezwaarprocedure
Mocht de klachtenafhandeling via de klachtenprocedure niet tot een voor de examenkandidaat acceptabel reactie leiden, dan kan de examenkandidaat een gemotiveerde klacht over het betreffende examen, dan wel een klacht over de beoordeling van een vrijstellingsverzoek, indienen bij de Centrale Examencommissie. Deze gemotiveerde klacht moet uiterlijk zes weken na bekendmaking van de uitslag schriftelijk of digitaal worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de Centrale Examencommissie van het Actuarieel Instituut, Groenewoudsedijk 80, 3528 BK UTRECHT of via een e-mail aan karima.attrach@actuarieelinstituut.nl.


De examenkandidaat dient te verifiëren of zijn klacht het Actuarieel Instituut heeft bereikt (ontvangstbevestiging vragen en controleren op de afgifte van deze ontvangstbevestiging). 

De Centrale Examencommissie geeft een gemotiveerde schriftelijke reactie binnen een termijn van zes weken. Deze reactie wordt via de ambtelijk secretaris van het Actuarieel Instituut kenbaar gemaakt aan de examenkandidaat. Bij de behandeling van een klacht inzake de beoordeling van een examen behoudt de Centrale Examencommissie zich het recht voor het gehele examenwerk opnieuw te beoordelen. De termijn van zes weken kan éénmalig verlengd worden met zes weken. De examenkandidaat wordt van de verlenging zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

3. Beroepsprocedure
Binnen vier weken na mededeling van de beslissing van de Centrale Examencommissie of het uitblijven van die reactie binnen de gestelde (eventueel verlengde) termijn van zes weken, heeft de examenkandidaat de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak of tegen het uitblijven van deze uitspraak. Een gemotiveerd beroepschrift moet uiterlijk vier weken na bekendmaking van de beoordeling van de Centrale Examencommissie, of het uitblijven van die reactie binnen de gestelde (eventueel verlengde) termijn van zes weken, schriftelijk of digitaal worden ingediend. De examenkandidaat richt zijn of haar klacht aan de ambtelijk secretaris van het College van Beroep voor de Examens van het Actuarieel Instituut, Groenewoudsedijk 80, 3528 BK UTRECHT of via een e-mail aan karima.attrach@actuarieelinstituut.nl.

De examenkandidaat dient te verifiëren of het beroepschrift het Actuarieel Instituut heeft bereikt (ontvangstbevestiging vragen en controleren op de afgifte van deze ontvangstbevestiging).

Het College van Beroep voor de Examens heeft binnen het Actuarieel Instituut tot taak een bindend oordeel te vellen in beroepsprocedures. Het College van Beroep voor de Examens toetst of de Centrale Examencommissie in redelijkheid tot haar oordeel heeft kunnen komen (marginale toetsing) en of aan processuele aspecten, zoals omschreven in de klachtenprocedure, is voldaan. Het College van Beroep voor de Examens heeft de mogelijkheid om de examenkandidaat en/of de voorzitter van Centrale Examencommissie op te roepen voor een hoorzitting.


Het College van Beroep voor de Examens doet, binnen een termijn van zes weken, een gemotiveerde schriftelijke uitspraak, die bindend is voor zowel de examenkandidaat als het Actuarieel Instituut. De termijn van zes weken kan éénmalig verlengd worden met zes weken. De examenkandidaat wordt van de verlenging zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

De uitspraak van het College van Beroep voor de Examens wordt via de ambtelijk secretaris van het Actuarieel Instituut kenbaar gemaakt aan de examenkandidaat en aan de directie van het Actuarieel Instituut.

De ingediende klacht wordt geregistreerd en samen met de uitkomst daarvan twee jaar bewaard.   

Algemeen voorbehoud
In gevallen waarin in dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het Actuarieel Instituut.